Een dag uit het leven van een stagiaire jeugdbeschermer

Stagiaire Milou

Bij een stage binnen de jeugdbescherming is geen dag of week hetzelfde. Zo kunnen je taken variëren; huisbezoeken afleggen, kindgesprekken, zittingen bij de rechtbank, multidisciplinaire overleggen of kantoordagen, waarop je rapportages of verzoekschriften schrijft. Daarnaast ben je aanwezig bij interne casuïstiekbesprekingen, teamvergaderingen, methodische leerbijeenkomsten, en trainingen.

Aan het begin van je stage loop je vooral mee met je collega’s. Op deze manier leer je over het vak van jeugdbeschermer en ontdek je jouw taken en verantwoordelijkheden. Je verkent verschillende werkwijzen en aanpakken van collega’s, die je vervolgens kunt vergelijken met jouw eigen aanpak. Na deze fase volgt de periode, waarin je zelf taken oppakt of actief meedraait in zaken, onder begeleiding van een ervaren collega. Hierin leer je procedures en werkwijzen begrijpen en kom je in contact met betrokkenen, zoals het kind, de ouders, familie/netwerk en derden (professionals, scholen, enz.). In de laatste fase neem je de regie in zaken en kan de begeleidende collega (die altijd aanwezig is) meer op de achtergrond blijven tijdens gesprekken. Jij bent dan het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en de ingezette hulpverlening.

Hoe bevalt het jou om stage te lopen bij JbOV? Wat vind je het leukst en minst leuk?

Mijn stage bij Jeugdbescherming Overijssel ervaar ik als positief en leerzaam. Het werk is dynamisch door de diversiteit aan cliënten en de afwisseling. Je moet snel kunnen schakelen en inschatten hoe te handelen. In dit vak moet je standpunten innemen en kunnen onderbouwen. Het leukste vind ik de diverse doelgroep binnen dit juridisch kader. Het is een uitdaging om met iedereen samen te werken, vooral omdat je vaak te maken hebt met verschillende culturen, gebrek aan motivatie, of cliënten die zich onttrekken aan hulpverlening of de zorgen niet inzien. Het minst leuke van deze stage is het uitgebreide rapporteren. Het vereist veel registratie en papierwerk, wat tijd en inspanning vergt.

Wat heb je geleerd tijdens je stage bij JbOV?

Voor mijn HBO-studie heb ik ook MBO gedaan, maar gedurende dit stagejaar heb ik het meeste geleerd en ben ik het meest gegroeid. Het is lastig om alles te benoemen, maar ik heb de werkwijze van jeugdbescherming en SAVE leren kennen, besluitvormingsprocessen met betrekking tot kinderveiligheid leren inschatten, gespreksvoering geleerd en kennis opgedaan over procedures zoals (voorlopige) ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, gezag beëindigende maatregelen of voogdij. Ook heb ik inzicht gekregen in het juridische kader. Ik kan nu juridische vragen beantwoorden, begrijpen hoe verzoeken bij de rechtbank verlopen en heb kennis van de wettelijke termijnen.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen voor iemand die stage wil lopen bij JbOV?

Er zijn diverse werkstijlen onder collega’s, dus er zijn geen specifieke eigenschappen die absoluut noodzakelijk zijn binnen dit vak. Iedereen is op zijn eigen manier een hulpverlener. Desondanks hebben bepaalde eigenschappen mij geholpen tijdens mijn stagejaar en hebben mijn collega’s daar positief op gereageerd. Het is belangrijk om goed samen te kunnen werken, besluitvaardig te zijn en te beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het essentieel om vanuit diverse perspectieven te kunnen kijken, positie in te durven nemen en oplossingsgericht te handelen.